Prijsvraag actievoorwaarden

VOORWAARDEN ACTIE “Prijsvraag Lipton Ice Tea Buien Blouse”

 

Versie: 2018

Laatst geupdate: mei 2018

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie "Prijsvraag Lipton Ice Tea Buien Blouse", (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd aan Nassaukade 5 in Rotterdam, (hierna: “Unilever”).

 

Artikel 1 Algemeen
 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont met een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden op lipton.nl/buienblouse
 4. Medewerkers van Unilever en door Unilever ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
 5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.
 6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

Artikel 2 Persoonlijke gegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres).
 2. Op de Actie zijn de Privacyverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html
 3. Op de website van [Lipton Ice Tea Buien Blouse] kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. Op de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring en Cookieverklaring van Unilever van toepassing.

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kunt u meedoen?

 1. Deze Actie ter promotie van [Lipton Ice Tea Buien Blouse] loopt van 1 juni 2018 tot en met 15 juni 2018.
 2. Deelnemen aan de Actie via Jayh kan door te reageren op de Facebook en/of Instagram posts van Jayh Jawson.
 3. Deelnemen aan de XITE actie kan door het volgende te doen: het antwoord op prijsvraag en gegevens invullen op  xite.nl/liptonbuienblouse.

  In totaal gaat het om 4 Lipton Ice Tea Buien Blousen. 

 4. Voor de bekendmaking van de prijswinnaars via Jayh wordt er contact opgenomen via Facebook enIof Instagram.

  Voor de bekendmaking van de prijswinnaars van de XITE winactie wordt contact opgenomen via de mail.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
 1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald 5 dagen na het plaatsen van de post.
 2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 4. Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (bijvoorbeeld op een wikkel of product) moet u deze aan Unilever kunnen tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 5 Prijzen
 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen                                                               aantal       contante waarde       totale contante waarde

Lipton Ice Tea Buien Blouse

4

19,95

€  79,80


De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 79,80.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever.

 1. Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever.
 3. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 • de door haar uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking
 1. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 
Artikel 8 Rechten Unilever
 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
 
 1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Per e-mail : Consumer.Service@unilever.com

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Artikel 10 Diversen
 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.